Master Qianhe (2024)

Master Qianhe (2024) นักพรตเชียนเฮ่อ

2 votes, average 5.0 out of 10

Master Qianhe (2024) นักพรตเชียนเฮ่อ ในช่วงต้นราชวงศ์หมิง ประเทศไม่มั่นคง จึงมีโจร อาละวาดมาก ชานเหออาจารย์หลงซานฮากล่าวกันว่าชายแดนทางตอนเหนืออาละวาด เพื่อนครูคนหนึ่งขอความช่วยเหลือ เขาจึงขึ้นรถไฟและออกเดินทางไปยังชายแดน

Quality:
Year:
Duration: 82 Min
Country:
Release:
Language:普通话
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *